chroom-6-rotterdam
chroom-6-removal-defensie
chroom-6-removal-services
cost-efficient-environmentally
effectief-corrosie-verwijderen
Tekst en bestanden algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Chroom-6 Removal Services, Maritox milieutechniek b.v. en de divisies Nationale asbest verwijdering (NAV) ECO-Disinfection Technics GREEN 3- SOL

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt Maritox Milieurtechniek aangeduid als ‘opdrachtnemer’.

Artikel 2 Aanbiedingen, auteursrechten en Industriële eigendom

2.1 Elk aanbod en elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend en bindt de opdrachtnemer niet, tenzij en voor zover door de directie van de opdrachtnemer uitdrukkelijk schrifteiljk anders is vermeld.

2.2 Elk aanbod of offerte van de opdrachtnemer is gebaseerd op leveringof dienstverlening onder normale omstandigheden. 0.2 In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever(s} verstaan: een ieder waarmee opdrachtnemer in onderhandeling is getreden dan wel een overeenkomst heeft gesloten ongeacht of dit betreft, natuurlijkepersonen, al dan niet handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, privaatrechtelijkerechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen, doelvermogens (waaronder trusts) en personenvennootschappen(maatschappen,commanditaire vennootschappenof vennootschappenonder firma}.

0.3 In deze voorwaarden wordt onder het “object” verstaan de zaak waarin/waaraan door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht.

0.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingenen offertes van de opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingentussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, tenzij door de opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald.

0.5 Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, of van andere (algemene} voorwaarden, wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

0.6 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden de opdrachtnemer slechts indien en voor zover dit door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

0.7 Indien enige bepaling in de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, of deze algemene voorwaarden, rechtsgeldigheid zou ontberen, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om daarvoor in de plaats te stellen een voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkoms,t de wederzjidse kenbarebelangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval.

0.8 De opdrachtgever met wie eenmaal onder toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden gecontracteerd is, stemt reeds nu voor alsdan in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaardenop latere overeenkomstentussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

0.9 Indien opdrachtnemer deze algemene voorwaarden niet steeds stipt naleeft of althans niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden van opdrachtgever verlangt betekent dit noch dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn noch zal dit opdrachtnemer beperken in zijn bevoegdheid om in andere gevallen stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden laat onverlet de toepasselijkheid van titel 12 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden en/of in de opdracht/overeenkomsttussen

1.3 De door de opdrachtgever overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod of offerte aan de opdrachtgever, worden door de opdrachtnemer beschouwd als basis voor het aanbod of de offerte, waarbij opdrachtnemer van de juistheid daarvan mag uitgaan.

1.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever in het kader van de opdrachtverstrekteinformatie. Opdrachtnemer mag bij het uitbrengen van haar aanbod of offerte en het uitvoeren van de opdracht uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekteinformatie en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van gevolgen die voortvloeien uit de onjuistheid en onvolledigheidvan de door opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer kan dan ook nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van de achteraf gebleken onjuistheid van die informatie. Gevolgen daarvan - ook voor de overeengekomen prijs tussen opdrachtnemer en opdrachtgever - komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken ter zake.

1.5 Alle door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, bestekken, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en andere beeld-, geluids-, en informatiedragers, zijn onderworpen aan auteursrechten en rechten van intellectuele en industriële eigendom van de opdrachtnemer, dan wel aan die van zijn opdrachtnemers en/of leveranciers. Deze blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer en/of diens leveranciers of opdrachtnemers ook al zijn/worden ter zake kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever.  In het kader van de offerte en/of overeenkomst verstrekte informatie wordt door opdrachtgever op eerste verzoek teruggezonden aan opdrachtneme.r

1.6 Behoudens uitdrukkelijk anders is venneld/overeengekomengeldt dat alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de uitgangspunten: a) tot de werkzaamheden behoren slechts die zaken die uitdrukkeljik zijn omschreven en in ieder geval niet eventueel benodigd grondwerk; a) het verwijderen van materialen die niet in de offerte/overeenkomstzijn genoemd is niet in de offerte/ overeenkomst in begrepen; b) het vrijkomendmateriaal en/of afval blijft eigendom van opdrachtgever; d) het vrijkomendmateriaal niet of niet ernstiger is verontreinigd dan blijkt uit de door opdrachtgever verstrekte informatie; e) het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen die gevaarlijke stoffen bevatten is niet in begrepen in de offerte/overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld; f) vooropnamevan belendende percelen is niet in begrepen in de offerte/overeenkomst; g) het aftappen en afkoppelen van Nutsvoorzieningen is niet in begrepen in de offerte/overeenkomst; h) verhoging van de stort- en afvoerkosten na de offertedatum en/of na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend; i) gevolgen op grond van wetswijzigingen en /of voor de uitvoering van de opdracht benodigde certificeringen ontstaan na de offertedatum en/of na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend; j) kosten voor aanvragen van vergunningen, ontheffingen en/of toestemmingen en de leges daarvan zijn uitgesloten van de aanneemsom en worden één op één doorbelast aan opdrachtgever; k) wacht en/of stagnatie uren zijn van de prijs uitgesloten en worden integraal aan opdrachtgever doorberekend boven op de aanneemsom; 1) de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen dienen door opdrachtgever te worden aangeboden en de verbruikskosten zijn voor rekening van opdrachtgever; m) het afsluiten van verzekeringenen de premies van verzekeringenzijn niet in begrepen in de offerte/ overeenkomst.

1.7 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de redelijke kosten, waaronder maar niet uitsluitendde tijd die opdrachtnemer heeft besteed om een offerte uit te brengen, bij opdrachtgever in rekening te brengen als de opdracht niet aan opdrachtnemer wordt verstrekt.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst bij bindend resp. vrijblijvend aanbod en toezeggingen

2.1 Een door de opdrachtnemer gedaan bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomsttot stand komt.

2.2 Tijdige aanvaarding zoals bedoeld onder artikel 3.1 betekent dat de aanvaarding binnen de in het aanbod of offerte uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na datum van het aanbod of het uitbrengen van de offerte, de opdrachtnemer moet hebben bereikt.

2.3 De overeenkomst komt tot stand conform het aanbod of de offerte van de opdrachtnemer. Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding door de opdrachtgever worden als niet vermeld beschouwd.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

2.5 Ingeval van een vrijblijvend aanbod en in alle andere gevallen, bindt een aanvaarding door de opdrachtgever de opdrachtnemer pas nadat en voor zover schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd , dan wel nadat en voor zover door de opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.6 De bevestiging als bedoeld onder 3.5 wordt geacht juist te zijn, tenzij per omgaande na de verzendingschriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen en de opdrachtnemer hebben bereikt. In het geval van dergelijke bezwaren is geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij de opdrachtnemer de totstandkoming van de overeenkomst alsnog uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

2.7 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een opdracht te weigeren zonder opgave van redenen.

2.8 De opdrachtnemer heeft het recht te volstaanmet mondelinge aanvaarding van een opdracht. Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraken van de opdrachtnemer op betaling onverlet.

2.9 Mondelinge uitlatingen, toezeggingen van en afspraken met onbevoegde ondergeschikten, agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen, hulppersonen, wederverkopers e.d., binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover deze door de directie van opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoudvan (prijs)wijzigingen.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de aangeboden en overeengekomenprijzen: a) gebaseerd op de tijdens de datum van het aanbod geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, aan- of afvoerkosten, assurantiepremies, afschrijvingen op machines en andere kosten; b) exclusief een toeslag evenredig aan de extra kosten voor overschrijding van normale arbeidstijden op zon- en feestdagen, welke overschrijdingop verzoek van de opdrachtgever plaatsvindt, c) exclusief btw, invoerrechten, andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen, heffingen en rechten; d) vermeldin euro’s.

3.3 De opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, de prijzen aan te passen in verband met wijzigingen in één of meer factoren die op deze prijzen van invloed zijn. Als peildatum voor de gehanteerde prijzen geldt de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen c.q. waarop door de opdrachtnemer een bindendaanbod is gedaan of aanvaard.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering hoeft opdrachtnemer niet met de volgende fase aan te vangenzolang de opdrachtgever de resultaten van de vorige fase nog niet heeft goedgekeurd.

3.7 Bij gebreke van een reeds overeengekomenvaste prijs wordt de prijs berekend naar de omvang van de werkzaamheden zoals deze na voltooiing daarvan is gebleken, alsmede op basis van de verbruikte materialen, de afschrijving op machines tegen de bij opdracht overeengekomen tarieven, en bij gebreke daarvan, tegen gebruikelijke tarieven.

Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden, vergunningen en ontheffingen

4.1 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap. De opdrachtnemer zal zich daarnaast zijnerzijds naar beste kunnen inspannen de opdracht me t zorg uit te voeren, in voorkomendgeval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegdeafspraken en procedures. Alle opdrachten worden door opdrachtnemer uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst de opdrachtnemer aan de opdrachtgever uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffenderesultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

4.2 De opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is de opdrachtnemer steeds gerechtigd na overleg met de opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

4.3 Indien door de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van een opdracht werkzaamheden worden verricht in/aan een object van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen object, draagt de opdrachtgever voor zijn rekening en risico zorg voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.

4.4 Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden worden slechts aanvaard indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Tevens zullen kosten voor verhoging van onkosten van opdrachtnemer daardoor door de opdrachtgever worden gedragen.

4.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan de opdrachtnemer te kennen geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkoms,t tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zoals ondermeer maar niet uitsluitend bouwkundige tekeningen en leidingschema’s, niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven of - voor zover geen sprake is van overeengekomen tarieven - volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de benodigde gegevens en informatie aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

4.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen draagt opdrachtgever voor zijn rekening en risico zorg voor het aftappen en afkoppelen van nutsvoorzieningen en overige leidingen en/of kabels en stelt de benodigde verklaringen ter beschikking. De opdrachtnemer is bevoegd de aanvang van de werkzaamheden op te schorten zolang niet voldaan is aan het in onderhavig artikellid bepaalde. waarbij de duur van de vertraging / verlettijd integraal tegen de overeengekomen tarieven of - voor zover er geen tarieven zijn overeengekomen - tegen de alsdan gebruikelijke tarieven bij opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk Is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkoms,t ai dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd. dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kunnen ook de oorspronkelijk overeengekomen prijzen worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoeringworden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkoms,t daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.8 Onverminderd het in artikel 7:753 BW bepaalde heeft opdrachtnemer het recht de prijs te verhogen in verband met de extra kosten die hieruit voortvloeien wanneer tijdens de uitvoering van het werk sprake is van onvoorziene omstandigheden, welke omstandigheden door de opdrachtgever niet schriftelijk zijn medegedeeld, en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor de opdrachtnemer, ten tijde van het opnemen en/of uitvoeren van het werk ter plaatse, zoals ondermeer maar niet uitsluitend het aantreffen van meer of andersoortige asbesthoudende materialen op niet zonder destructief onderzoek zichtbare plaatsen. Indien de opdrachtgever deze meer kosten weigert te voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Aan de opdrachtgever komt in dat geval geen recht op schadevergoeding toe. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd over te gaan tot afrekening overeenkomstig artikel 7:764 lid 2 BW.

4.9 Indien en voor zover binnen de opdracht vallende werkzaamheden door niet aan opdrachtnemer te wijten omstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden levert dit geen grond voor verrekening van minderwerk op en behoudt opdrachtnemer het recht op volledige betaling van de overeengekomen aanneemsom.

4.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te allen tijde weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.

4.12 Stillegging van het werk door de opdrachtgever of door derden of vanwege (andere) oorzaken, gelegen buiten de risicosfeer van de opdrachtnemer. laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer voor de duur van de opschorting onverlet. De kosten van stillegging van het werk en wacht en stagnatie uren worden als meerwerk aan opdrachtgever in rekening gebracht volgens de overeengekomen tarieven of - voor zover geen sprake is van overeengekomen tarieven - volgens de alsdan gebruikelijke tarieven. Een en ander onverlet het recht van opdrachtnemer op vergoedingvan al zijn schade. Een eventuele overeengekomen uiterste opleverdatum wordt alsdan eveneens met in ieder geval de duur van de opschorting verlengd en zo daar in redelijkheid aanleiding toe bestaat met een langere termijn. 4.13 Tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen staat de opdrachtgever ervoor in dat alle vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het werk tijdig en voor de juiste doeleinden verkregen zijn.

Artikel 6 Termijn van uitvoering

5.1 Uitvoerings- opleverings- en levertermijnenworden bij wijze van benadering overeengekomen. De opgegeven termijnen zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer dient een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst. 5.2 Overschrijding van enige termijn verplicht de opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer na herhaalde overschrijdingvan de termijn schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van laatste (redelijke) termijn van levering of uitvoering. Deze termijn is in ieder geval niet korter dan 3 weken.

5.3 Ind ien de opdrachtgever niet voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt, onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, de termijn van uitvoering of levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat. De wacht- en/of stagnatie uren worden door opdrachtnemer als meerwerk in rekening gebracht tegen de overeengekomen tarieven of - voor zover geen sprake is van overeengekomen tarieven - tegen de alsdan gebruikelijke tarieven.

5.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het object door of namens opdrachtgever is goedgekeurd of althans opdrachtgever het object in gebruik heeft genomen.

5.5 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever niet binnen 48 uur - na beschikbaarstelling van het object door opdrachtnemer - schriftelijk verklaart of het werk al dan niet is goedgekeurd of althans de opdrachtgever het werk niet goedkeurt wegens gebreken van ondergeschikte betekenis, die binnen 4 weken hersteld kunnen worden, welke gebreken ingebruikneming van het object niet in de weg staan.

5.6 Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, rust op hem de verplichting de afkeuring en de redenen daarvan binnen 48 uur schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan het werk door de opdrachtnemer als goedgekeurd en opgeleverd mag worden beschouwd.

5.7 Indien het werk op terechte gronden niet goedgekeurd wordt, dient de opdrachtnemer door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld te worden het werk opnieuw, deugdelijk, op te leveren.

Artikel 7 Overmacht

6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien opdrachtnemer daartoe gehinderd wordt door omstandigheden die niet zijn te wijten aan schuld en noch krachtens wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt verstaanelke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringe,noverheidsmaatregelen, vervoersstremmingen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van de opdrachtnemer.

6.3 Onder overmacht wordt mede verstaan alle overige van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet of grove schuld van de opdrachtnemer en van degenen die aan de zijde van de opdrachtnemer met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

6.4 Onder overmacht wordt mede verstaan de onder 7.2 en 7.3 vermelde omstandigheden in het bedrijf/ de bedrijfsvoering van derden van wie de opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt.

6.5 Overmacht kan nimmer een grond zijn voor het vergoeden van schade aan de opdrachtgever.

6.6 De overeengekomen termijnen voor uitvoering van werkzaamheden en leveringen worden verlengd met de periode gedurende welke opdrachtnemer door overmacht, direct of indirect, is verhinderd of althans in ernstige mate bemoeilijkt aan diens verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Bijzondere verplichtingen van de opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag bij het uitvoeren van de opdracht uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van gevolgen die voortvloeien uit de onjuistheid en onvolledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer kan dan ook nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van de achteraf gebleken onjuistheid van die informatie. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer onvoorwaardeljik ter zake eveneens van eventuele aanspraken van derden. Voorts is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit in de meest brede zin op enig moment voortvloeit, daarbij inbegrepen de voor opdrachtnemer daaruit voortvloeiende indirecteschade en gevolgschade en overige nadelige consequenties.

7.2 Bij verschil van mening over de vraag of werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk hebben, is de opdrachtnemergerechtigd uitvoering van het werk op te schorten of te annuleren. zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voorvloeit. Indien bij verschil van mening het werk op aangeven van opdrachtgever niettemin wordt uitgevoerd, dan ligt het risico van de uitvoering van het werk geheel bij de opdrachtgever. De-opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk te houden voor enige schade. Een vordering gegrond op het niet voldoen aan de verplichte inspanning door de opdrachtnemer komt in dat geval evenmin aan de opdrachtgever toe.

7.3 De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle beletselen weg te nemen en de opdrachtnemer op de hoogte te stellen van alle relevante omstandigheden die tot gevolg (kunnen) hebben dat de opdrachtnemer de opdracht niet binnen de overeengekomen termijn deugdelijk uit kan voeren. 7.4 De opdrachtgever draagt zorg voor goede bereikbaarheid van het object waar de overeenkomst door de opdrachtnemer uitgevoerd moet worden, naar het inzicht van de opdrachtneme.r

Artikel 9 Betaling , verzuim en zekerheid

8.1 Betalingdient zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden middels storting of overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. In het laatste geval is de op de bankafschriftenvan de begunstigde aangegeven valutadag bepalend en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van enige factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.2 De opdrachtgever is van rechts wege in verzuim, in de gevallen dat de opdrachtgever: a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoekt om surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; b) komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of in een andere omstandigheid verkeert die ertoe leidt dat hij niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; c) enige, uit kracht van de wet of een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet nakomt; d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde betaal-/vervaltermijn te voldoen; e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel tot een wijziging van de (statutaire) doelstelling van zijn bedrijf.

8.3 Ingeval van verzuim van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever direct opeisbaar en is daarover verschuldigd 1 procent rente per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacites hoger is, in welk geval deze wettelijke rente verschuldigd is, vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

8.5 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk ll. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incassoheeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakeljik waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8.6 Indien opdrachtgever een termijn niet betaalt is opdrachtnemer - na schriftelijke aanmaning en aanzegging - gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De door het stilleggen van het werk ontstane wacht- en/of stagnatie uren worden als meerwerk bij opdrachtgever in rekening gebracht tegen de overeengekomen tarieven en zo geen tarieven zijn overeengekomen tegen de gangbare tarieven.

8.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 8.8 Zodra de opdrachtgever in verzuim is, heeft de opdrachtnemer het recht om vooruitbetaling te vorderen van de opdrachtgever van alle relatief toekomstige vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft.

8.9 De opdrachtnemer is gerechtigd voor of tijdens uitvoeringvan de overeenkomst afdoende zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen.

8.10 Bij weigering of onvermogen van de opdrachtgever tot het stellen van, naar het oordeel van de opdrachtnemer passende , zekerheid, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer.

Artikel 10 meer- en minderwerk

9.1 Verrekeningvan meer- en minderwerkvindt buiten de specifiek in deze voorwaarden en de offerte en/of overeenkomstgenoemde gevallen plaats: a) in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaardenvan uitvoering; b) in geval van afwijl c) in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden .

9.2 In beginsel zullen wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomstschriftelijk worden overeengekomenechter het ontbreken van een schriftelijke opdracht voor meerwerk laat de aanspraken op betaling van opdrachtnemer onverlet.

9.3 Bij ten laste van een stelpost te brengen uitgaven heeft opdrachtnemer recht om een aannemersvergoeding door te berekenen van 10% over de doorbelaste prijzen en gemaakte kosten.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken alsmede van daarmee tot stand gebrachte werken tot alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever door opdrachtgever zijn voldaan.

10.2 Voor zover geleverde zaken door natrekking eigendom zijn geworden van opdrachtgever is opdrachtgever gehouden de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

10.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekerenen verzekerdte houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

10.4 Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

12.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is, onverminderdde overige in deze voorwaarden en in de overeenkomstopgenomenuitsluitingendan wel beperkingen van aansprakeljikheid, te allen tijde beperkt tot gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Voor schade veroorzaaktdoor hulppersonen of door opdrachtnemer ingeschakelde derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

11.2 De opdrachtnemer kan in het voorkomende geval uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststellingvan de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. voor zover deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de overeengekomenaanneemsom. althans tot dat gedeelte van de aanneemsom waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in het concrete geval uitkeert.

11.5 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de opdracht en/of de uitvoering daarvan alsmede voor aanspraken ter zake van de wettelijke bepalingen omtrent ketenaansprakelijkheid.

11.6 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk en tot vergoeding van enige schade als gevolg van aanspraken van derden jegens opdrachtgever tenzij er sprake is van schade ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

11.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade en gevolgschade die ontstaat door noodzakelijkerwijs in het kader van de opdracht uitgevoerde destructieve werkzaamheden noch voor beschadigingen aan constructies en schilderwerken die ontstaan tengevolge van het aanbrengen van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke voorzieningen en ten gevolge van het verwijderen van asbesthoudendematerialen en/ of uitvoering van sloop- en asbestgerelateerde werkzaamheden.

Artikel 13 Reclame en verval van aanspraak

12.1 Na oplevering is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

12.2 Opdrachtgever zal jegens opdrachtnemer geen enkele aanspraak meer kunnen uitoefenen nadat de opdrachtgever het werk of althans het object geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen. heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken.

12.3 Een door opdrachtgever verrichte reclame schort nimmer de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens opdrachtnemer op.

Artikel 14 Beëindiging overeenkomst

13.1 De ene partij is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijkeinganggeheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit als: a) de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; b) de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c) de andere partij om andere redenen niet langer over zijn vermogen kan beschikken of anderszins de beschikkingsbevoegdheidverliest; d) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; e) de andere partij haar onderneming staakt; f) door derden op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingenuit de overeenkomst na te kunnen komen. Een en ander laat onver1et het recht op schadevergoeding van de andere partij.

13.2 Als een van de partijen in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de andere partij gerechtigd deze overeenkomstbuitengerechtelijk te ontbinden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit. Ontbinding kan pas plaatsvinden nadat de in gebreke blijvende partij door de andere partij schriftelijkin gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn is geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en ook aan deze ingebrekestelling niet of niet tijdig door de nalatige partij wordt voldaan.

Artikel 15 Geheimhouding

14.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de offerte/overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeti uit de aard van de informatie.

14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke Informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Hoofdelijkheid

16.1 Is de opdrachtgever meer dan één natuurlijke- en/of rechtspersoon, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingenvan de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer.

Artikel 17 Rechtskeuze

16.1 Op de rechtsverhouding van de opdrachtnemer met de opdrachtgeveris Nederlands recht van toepassing. 16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen worden beslist door de Nederlandse rechter. Is in eerste aanleg de Rechtbank bevoegd, dan is dat uitsluitendde Rechtbank te Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Chroom-6 Removal Services logo
Chroom-6 Removal Services
Geen bestanden gevonden.
 • work for Ship / Marine
  Ship / Marine
 • work for Storage tanks
  Storage tanks
 • work for Pipes
  Pipes
 • work for Bridges
  Bridges
 • work for Offshore
  Offshore
 • work for Health, Security & Environment
  Health, Security & Environment